Kérdését, hibajelzését, üzenetét örömmel fogadjuk!

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat

2014. december 1.

I. Értelmező rendelkezések

1. Szolgáltató: Ügyfélközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 03-09-127594, székhely: 6000 Kecskemét, Nagy László utca 2. F. lház. fszt. 8.), mint a www.nezek.hu weboldal üzemeltetője és kizárólagos tulajdonosa (továbbiakban: Szolgáltató);

2. Felhasználó: azon természetes vagy jogi személy, aki bármely módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett www.nezek.hu weboldalt, valamint a weboldalhoz tartozó alkalmazásokat – függetlenül attól, hogy erről az oldalon történő regisztráció útján nyilatkozik vagy sem. A Felhasználó lehet: Ajánló, Igénylő vagy Látogató;

a. Ajánló: a www.nezek.hu oldalon ajánlói regisztrációval rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a www.nezek.hu oldalon keresztül kívánja szolgáltatásait az igénylők felé ajánlani;

b. Igénylő: a www.nezek.hu oldalon igénylői regisztrációval rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a www.nezek.hu oldalon keresztül kíván ajánlatot kérni az ajánlóktól;

c. Látogató: a www.nezek.hu oldalt felkereső olyan személy, aki nem Ajánló vagy Igénylő.

3. Személyes adat: bármely, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés

II. Az Ügyfélközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatások köre:

a. Szolgáltatások Ajánlók részére:

i. felhasználói igények fogadása/kezelése;

ii. e-mailes értesítés az új igényekről;

iii. „chat” kommunikáció az Igénylőkkel;

iv. ajánlattétel az Igénylőknek

v. igénylő kapcsolati adatainak rendelkezésre bocsájtása (díj ellenében)

b. Szolgáltatások Igénylők részére:

i. igényének továbbítása a megfelelő üzletág Ajánlói felé;

ii. ajánlatok fogadása/kezelése;

iii. „chat” kommunikáció az Ajánlókkal;

iv. a kiválasztott ajánló felé kapcsolati adatainak továbbítása.

III. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszony, Felhasználó jogai és kötelezettségei

1. Felek rögzítik, hogy a www.nezek.hu weboldalra vonatkozó felhasználói szerződés a Felhasználó regisztrációjával jön létre.

2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldalra történő belépéssel jelen ÁSZF-t magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Ajánló jogosult az általa megrendelt és megfizetett szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató felé tett és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben, valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

4. Az Ajánló által közzétett és ajánlott szolgáltatásokért, annak tartalmáért és minőségéért kizárólag az Ajánló felel. Az Igénylő felé ajánlott és nyújtott szolgáltatásokból eredő kárért kizárólag az Ajánló tartozik felelősséggel, a Szolgáltató az ezzel összefüggésben az Ajánló, vagy Igénylő oldalán felmerülő minden kár tekintetében felelősségét kizárja.

5. Az Igénylő által igénybe vett szolgáltatás az Ajánló által tett ajánlat szerint díjköteles lehet, azt ajánlat szerint megjelölt határidőben Ajánló köteles az Igénylő felé teljesíteni. Késedelmes, vagy eltérő teljesítés esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás korlátozására, illetőleg szüneteltetésére.

6. A Szolgáltatás előző pont szerinti korlátozásából, szüneteléséből az Ajánló, vagy Igénylő oldalán felmerülő kárért kizárólag az Ajánló tartozik felelősséggel, a Szolgáltató az ezzel összefüggésben felmerülő minden kár tekintetében felelősségét kizárja.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelésben meghatározott szolgáltatás nyújtására a szerződés teljes időtartama alatt.

2. Szolgáltató a Felhasználó adatait a jelen ÁSZF V. pontjában meghatározott Adatvédelmi szabályzat szerinti rendelkezések alapján kezeli.

V. Adatvédelmi szabályzat

1. A Szolgáltatás igénybevételével, illetőleg a www.nezek.hu weboldalon történő regisztrációval az Ajánló az alábbi személyes adatait bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére: név/cégnév, bejelentett érvényes lakóhely/székhely, email-cím, telefonszám.

2. Az Ajánló személyes adatainak rögzítésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató e személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes.

3. A Szolgáltató az Ajánló személyes adatait kizárólag a felhasználói szerződés létrehozatala, tartalmának a meghatározása, teljesítése, módosítása, az Ajánlóval történő kapcsolattartás, a Szolgáltatás nyújtása, fenntartása – e körben többek között az abból eredő díjak számlázása – a részükre a Szolgáltató egyes szolgáltatásairól szóló tájékoztatás, szolgáltatásainak értékelése és marketing érdekében, valamint az Ajánlóval szembeni igényérvényesítéshez szükséges mértékben kezeli.

4. A Szolgáltató – az Ajánló ettől eltérő hozzájárulásának a hiányában - az általa kezelt személyes adatokat határozatlan időre, legfeljebb azonban az általa nyújtott Szolgáltatás igénybevételének tartama alatt tárolhatja. A szolgáltatás teljesítése után a Szolgáltató - a szolgáltatás dátuma, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, valamint a tartozás hátrahagyása esetén a szerződés felmondásának eseményei kivételével – törli vagy anonimizálja az Ajánlóra vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a Szolgáltatás nyújtása során kezel.

5. A Szolgáltatás igénybevételével, illetőleg a www.nezek.hu weboldalon történő regisztrációval az Igénylő az alábbi személyes adatait bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére: név/cégnév, bejelentett érvényes lakóhely/székhely, email-cím, telefonszám.

6. A Szolgáltató az Igénylő személyes adatait kizárólag a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben kezeli.

7. A Szolgáltató – az Igénylő ettől eltérő hozzájárulásának a hiányában - az általa kezelt személyes adatokat határozatlan időre, legfeljebb azonban az általa nyújtott Szolgáltatás igénybevételének tartama alatt tárolhatja. A szolgáltatás teljesítése után a Szolgáltató törli vagy anonimizálja az Igénylőre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a Szolgáltatás nyújtása során kezel.

8. Az Ajánló nem jogosult az Igénylő személyes adatait hírlevél vagy direkt marketing (DM) levél küldésére használni, a Szolgáltatón kívüli harmadik személy rendelkezésére bocsátani. Az ebből eredő kárért kizárólag az Ajánló tartozik felelősséggel, a Szolgáltató az ezzel összefüggésben az Igénylő oldalán felmerülő minden kár tekintetében felelősségét kizárja.

9. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására.

VI. Vegyes rendelkezések

1. Ezen Általános Szerződési Feltételek, valamint a létrejövő egyedi szerződések érvényessége és teljesítése tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

2. Amennyiben a Felek között jogvita alakul ki, igyekeznek azt békés úton, megállapodással rendezni, ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk eldöntésére a Szolgáltató adó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.